Výberové konanie na pozíciu riaditeľ(ka) materskej školy 2021

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ(ka) materskej školy 2021

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku vo Svätom Jure v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:   riaditeľ CMŠ Betlehem, Kautzova 4, 900 21 Svätý Jur.

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme:

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

Kvalifikačné predpoklady požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - príloha č. 1 – Časť I. Učiteľ materskej školy

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

- prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma) požadovaná

 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pre prácu),

 - ovládanie štátneho jazyka,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- znalosť tvorby školského vzdelávacieho programu

-orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania

-znalosť príslušnej školskej legislatívy

- usporiadaný rodinný život

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

- znalosť cudzieho jazyka  (anglicky, nemecky) vítaná

- znalosť práce s PC (MS Office, Internet)

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2. doklady o vzdelaní,

3. doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy

4. doklad o potvrdení pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe (nie starší ako 1 mesiac), riadiaca práca nie je podľa zákona podmienka,

5. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

6. návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

7. profesijný životopis,

8. preukázanie zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy - potvrdenie (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov),

9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,

10. v prípade, ak uchádzač je členom iného CZ (ako CZ ECAV Svätý Jur), stanovisko zborového farára

11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte do 11.10.2021 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ CMŠ Betlehem – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku  Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania.

 Vo Svätom Jure 14.9.2021