Výberové konanie na pozíciu riaditeľ(ka) materskej školy 2024

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ(ka) materskej školy 2024

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku vo Svätom Jure v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:   riaditeľ CMŠ Betlehem, Kautzova 4, 900 21 Svätý Jur s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024 

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme:

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

Kvalifikačné predpoklady požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,

 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 - osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pre prácu),

 - ovládanie štátneho jazyka,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- znalosť tvorby školského vzdelávacieho programu

-orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania

-znalosť príslušnej školskej legislatívy

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

- znalosť cudzieho jazyka (anglicky, nemecky) vítaná

- skúsenosti v oblasti riadenia materských škôl sú výhodou

- znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet)

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. doklady o vzdelaní,

3. doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy

4. doklad o potvrdení pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe, riadiaca práca nie je podľa zákona podmienka,

5.  čestné   vyhlásenie o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba. Od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať aktuálny výpis z registra trestov najneskôr ku dňu nástupu.

6. návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5 ročné funkčné obdobie,

Pre účely prípravy koncepcie rozvoja materskej školy je v prípade záujmu možné si vyžiadať o viac informácií o CMŠ Betlehem. Informácie budú poskytnuté po 15.3.2024 na základe písomnej žiadosti zaslanej emailom na adresu: svatyjur@ecav.sk

7. štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list,

8. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy (nie staršie ako 3 mesiace)

9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,

10. v prípade, ak uchádzač je členom iného cirkevného zboru ECAV (ako CZ ECAV Svätý Jur), odporúčanie zborového farára

11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

Mzdové ohodnotenie:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomné prihlášky zasielajte do 5.4.2024  v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ CMŠ Betlehem – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku  Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur (v prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu).

Termín a miesto výberového konania budú oznámené vybraným prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je do 26.4.2024.  

 Vo Svätom Jure 28.2.2024